PEDIJATRIJA

U Hemeri radi specijalistička pedijatrijska ambulanta, u kojoj za svu registrovanu djecu uzrasta 0-6 godina pružamo zdravstvenu zaštitu uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu. Ambulanta pruža usluge savjetovališta za novorođenčad i dojenčad, sistematske preglede zdrave te kurativne preglede bolesne djece starosti do 6 godina, preglede pred vakcinu, pregled za upis u vrtić, preoperativne pedijatrijske preglede, kao i druge zdravstvene usluge za našu najmlađu populaciju. Takođe, u ambulanti se pružaju i konsultativne pedijatrijske usluge za djecu uzrasta 7-18 godina života, registrovanu u Hemerinim timovima porodične medicine, čime se djeci ovog uzrasta pruža, sem liječenja kod porodičnog ljekara, i najkvalitetnije pedijatrijsko liječenje. Proces prve registracije novorođenčadi je stalan tokom cijele godine, a u zadnja tri mjeseca (oktobar-decembar) u svakoj kalendarskoj godini u mogućnosti ste preregistrovati dijete kod pedijatra po svom vlastitom izboru. Preporučujemo roditeljima da prilikom registracije djeteta u pedijatrijski tim Hemere, istovremeno registruju dijete i u jedan od timova porodične medicine naše Ustanove, radi kompletnosti pružanja zdravstvene zaštite shodno ugovorima sa FZO RS koji regulišu ovu oblast ugovaranja zdravstvenih usluga.

PEDIJATRIJSKI TIM